Ochrana dat

Ochrana dat
 1. definice

  Toto prohlášení o ochraně údajů vychází z definic používaných evropským zákonodárcem pro směrnice a nařízení v době přijetí GDPR (článek 4 GDPR).
  Toto prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné pro každého.
  Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili použitou terminologii. V tomto prohlášení o ochraně údajů jsou použity následující definice:
 • „Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo jeden či více zvláštních znaků, které vyjadřují fyzické, fyziologické, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby;
 • „Subjekt údajů“ jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.
 • „Zpracováním“ se rozumí jakýkoli proces nebo řada procesů prováděných s pomocí automatizovaných procesů nebo bez nich v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, objednávání, ukládání, přizpůsobování nebo úpravy, čtení, dotazování, používání, zveřejňování přenosem, distribucí nebo jakoukoli jinou formou poskytování, porovnávání nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení;
 • „Omezení zpracování“ označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování;
 • „Profilováním“ se rozumí jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních údajů. Analýza nebo předvídání preferencí , zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění této fyzické osoby;
 • „Odpovědná“ fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů; Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo právem členských států, může být odpovědná osoba nebo konkrétní kritéria pro její jmenování stanovena v souladu s právem Unie nebo právem členských států;
 • „Příjemce“ fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Úřady, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního vyšetřování podle práva Unie nebo práva členských států, nejsou považovány za příjemce; zpracování těchto údajů jmenovanými orgány probíhá v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů v souladu s účely zpracování;
 • „Třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, kromě subjektu údajů, odpovědné osoby, zpracovatele a osob, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje pod přímou odpovědností odpovědné osoby nebo procesor;
 • „Souhlasem“ dotčené osoby se rozumí jakékoli dobrovolné, informované a jednoznačné prohlášení vůle ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného afirmativního opatření, kterým dotyčná osoba uvádí, že zpracovává její osobní údaje.
 1. Kontaktní údaje odpovědné osoby

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů nebo zpracování osobních údajů, níže naleznete kontaktní údaje odpovědné osoby nebo orgánu:

  Sportovní rytíř®
  Jsem Wartfeld 7
  61169 Friedberg
  Oprávněný zastupovat: Marco Rudelt
  E-mail: Management@sport-knight.de


  3.
  právní základy

  V následujícím prohlášení o ochraně údajů vám poskytujeme transparentní informace o právních zásadách a předpisech, tedy právním základu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje.

  Pokud jde o právo EU, odkazujeme na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Toto obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů si samozřejmě můžete přečíst online na webu EUR-Lex, brána do EU - vpravo dole https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679přečíst.

  Vaše údaje zpracováváme pouze v případě, že platí alespoň jedna z následujících podmínek:

  Souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR): Udělili jste nám souhlas se zpracováním údajů pro konkrétní účel. Příkladem může být uložení údajů, které jste zadali do kontaktního formuláře.

  Smlouva (článek 6 odst. 1 písm. b GDPR): Za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních povinností s vámi zpracováváme vaše údaje. Pokud s vámi například uzavřeme kupní smlouvu, potřebujeme osobní údaje předem.

  Právní povinnost (článek 6 odst. 1 písm. c GDPR): Pokud se na nás vztahuje zákonná povinnost, zpracováváme vaše údaje. Například jsme ze zákona povinni uchovávat faktury pro účely účetnictví. Ty obvykle obsahují osobní údaje.

  Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR): V případě oprávněných zájmů, které neomezují vaše základní práva, si vyhrazujeme právo zpracovávat osobní údaje. Potřebujeme například zpracovávat určité údaje, abychom mohli naše webové stránky provozovat bezpečně a hospodárně. Toto zpracování je tedy oprávněným zájmem.

  Ostatní podmínky jako vnímání nahrávek ve veřejném zájmu a výkon veřejné moci i ochrana životně důležitých zájmů se nás většinou nevztahují. Pokud by takový právní základ měl být relevantní, bude uveden na příslušném místě.

  Kromě nařízení EU platí také národní zákony:

  V Rakousku je to spolkový zákon na ochranu fyzických osob při zpracování osobních údajů (zákon o ochraně dat), zkráceně DSG.

  V Německu platí federální zákon o ochraně dat, zkráceně BDSG.

  Pokud platí jiné regionální nebo národní zákony, budeme vás o nich informovat v následujících částech.


  4.
  doba skladování

  Skutečnost, že osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytování našich služeb a produktů, je pro nás obecným kritériem. To znamená, že osobní údaje vymažeme, jakmile pomine důvod pro zpracování údajů. V některých případech jsme ze zákona povinni uchovávat určité údaje i poté, co původní účel přestal existovat, například pro účetní účely.

  Pokud si přejete, aby byly vaše údaje vymazány, nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou údaje vymazány co nejrychleji a za předpokladu, že neexistuje povinnost je uchovávat.

  O konkrétní době trvání příslušného zpracování údajů vás budeme informovat níže, pokud o tom budeme mít další informace.

 2. ovlivněné práva

  V souladu s článkem 13, 1 4 GDPR vás informujeme o následujících právech, na která máte nárok, aby byly údaje zpracovávány spravedlivě a transparentně:
 • za jakým účelem zpracování provádíme;
 • kategorie, tj. typy údajů, které se zpracovávají;
 • kdo tyto údaje přijímá a pokud jsou údaje předávány do třetích zemí, jak lze zaručit bezpečnost;
 • jak dlouho jsou data uložena;
 • existence práva na opravu, výmaz nebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování;
 • že si můžete stěžovat u dozorového úřadu (odkazy na tyto úřady naleznete níže);
 • původ údajů, pokud jsme je nezískali od vás;
 • zda je prováděno profilování, tedy zda jsou údaje automaticky vyhodnocovány za účelem vytvoření vašeho osobního profilu.

Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost. To znamená, že si můžete kdykoli stěžovat u úřadu pro ochranu osobních údajů. Za naši společnost je odpovědný následující místní úřad pro ochranu osobních údajů:

Hesenský úřad pro ochranu osobních údajů
Schránka 31 63
65021 Wiesbaden
06 11 / 140 80
poststelle@datenschutz.hessen.de
https://datenschutz.hessen.de/

 1. kontrola úvěrového

  V našem podnikání se často stává, že provedeme službu před smluvně dohodnutým protiplněním nebo přijmeme podobná ekonomická rizika. To je vždy případ objednávky na účet. Abychom ochránili naše oprávněné zájmy, můžeme získat tzv. informace o identitě a bonitě. Úvěrové riziko je hodnoceno pomocí matematicko-statistického procesu ratingovými agenturami (úvěrovými agenturami). To se obvykle provádí prostřednictvím platební služby Klarna. Viz bod 10a.

Rozhodnutí o platbě předem či neplacení provádí software, který pracuje s informacemi z kanceláře pro kontrolu kreditu na základě automatizovaného rozhodování případ od případu (= čl. 22 GDPR). Údaje, které jsou obvykle zpracovávány, zahrnují jméno, adresu, bankovní spojení, faktury, historii plateb, kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, a také smluvní údaje, jako je termín, informace o zákazníkovi a předmět smlouvy. Více informací o zpracování údajů naleznete v prohlášeních o ochraně údajů příslušných ratingových agentur.

Pokud získáme souhlas od našich smluvních partnerů, jedná se také o právní základ (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pro kreditní zprávu a také pro předání dat zákazníka testovací agentuře. Pokud tento souhlas neexistuje, je právním základem náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) na zabezpečení proti selhání. Pokud získáme váš souhlas, je to také právní základ pro informace o bonitě a přenos dat.

 1. Shromažďování a uchovávání osobních údajů, jakož i povaha a účel jejich použití

  a)Při návštěvě webu

  V zásadě můžete náš web používat bez uvedení své identity.
  Když navštívíte naši webovou stránku, prohlížeč použitý ve vašem zařízení automaticky odešle informace serveru na našich webových stránkách.
  Tyto informace jsou dočasně uloženy v takzvaném souboru protokolu. Následující informace jsou zaznamenány bez jakékoli akce z vaší strany a uloženy, dokud nebudou automaticky odstraněny:
 • IP adresa žádajícího počítače,
 • Datum a čas přístupu,
 • Název a adresa URL načteného souboru,
 • Webová stránka, ze které se přistupuje (adresa URL refereru),
 • použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a jméno vašeho poskytovatele přístupu.

Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení webových stránek,
 • Zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • Vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
 • pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Shromážděné údaje za žádných okolností nepoužíváme za účelem vyvozování závěrů o vaší osobě.

Kromě toho používáme při návštěvě mých webových stránek soubory cookie a analytické služby. Podrobnější vysvětlení najdete v oddílech 5 a 7 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

 1. b) Při použití našeho kontaktního e -mailu

  Máte-li jakékoli dotazy, nabízíme vám možnost kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu uvedeného na našich webových stránkách (Support@Sport-Knight.de). Je nutné uvést platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, kdo žádost odeslal, a mohli na ni odpovědět. Další informace lze poskytnout dobrovolně. Můžete se svobodně rozhodnout, zda chcete tyto údaje zadat do e-mailu.

  Zpracování údajů za účelem kontaktování nás probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 S. 1 písm. A GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.
 2. c) Při použití našeho kontaktního formuláře

  Při použití našeho kontaktního formuláře nám budou předány zde zadané informace. Kromě toho se ukládá datum a čas. Údaje používáme výhradně k zodpovězení vašeho dotazu a v případě, že se dotaz týká smluvního vztahu nebo vyústí ve smluvní vztah, k zahájení a zpracování smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 a, b, f GDPR).

  Náš oprávněný zájem spočívá v zodpovězení vašeho požadavku. Pokud již jste naším zákazníkem nebo se jím v budoucnu stanete, můžeme shromažďovat, ukládat, měnit a předávat údaje pro vznik, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu bez vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 b DSGVO) a dokud nám to zákon umožňuje.

  V ostatních případech, tedy také dokud ještě nenastal smluvní vztah, Vaše údaje neuchováváme déle, než je ze zákona možné. Máte právo vznést námitku proti údajům, které nám byly předány prostřednictvím kontaktního formuláře s vaším souhlasem s účinností do budoucna. Své právo na odstoupení od smlouvy můžete uplatnit zasláním zprávy na naše kontaktní údaje "Support@Sport-Knight.de" ven.

  Právním základem pro zpracování výše popsaných údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. A) ab) GDPR.
 3. c) Pro objednávky přes naši webovou stránku / zákaznický servis

  Objednávky můžete zadávat jako zákazník prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím našeho zákaznického servisu.

  Vaše osobní údaje nám budou předány a uloženy.
  Když zadáte objednávku, nejprve shromáždíme následující údaje:
 • Pozdrav, křestní jméno, příjmení,
 • platnou e -mailovou adresu,
 • Adresa,
 • volitelné telefonní číslo (pevná linka a/nebo mobil)

Tato data jsou shromažďována

 • identifikovat vás jako našeho zákazníka;
 • zpracovat, splnit a zpracovat vaši objednávku;
 • pro korespondenci s vámi;
 • pro fakturaci;
 • zpracovávat veškeré případné nároky na odpovědnost, jakož i uplatňování jakýchkoli nároků vůči vám;
 • zajistit technickou správu našich webových stránek;
 • ke správě našich zákaznických dat.

 

 

Zpracování údajů probíhá v reakci na vaši objednávku a / nebo registraci a je vyžadováno podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.

Námi shromážděné osobní údaje pro zpracování vaší objednávky budou uloženy do uplynutí zákonné doby uchování a poté vymazány, pokud podle článku 6 odst. 1 věty první písm. uchovávat je po delší dobu nebo jste souhlasili s ukládáním nad rámec tohoto v souladu s článkem 1 odst. 6 věta 1 písm. a GDPR.

 1. Emailový marketing

  Abychom byli vždy aktuální, využíváme také možnost e-mailového marketingu. Pokud jste souhlasili se zasíláním našich e-mailů nebo newsletterů, vaše údaje budou rovněž zpracovány a uloženy. E-mailový marketing je podmnožinou online marketingu. Jedná se o zasílání novinek nebo obecných informací o společnosti, produktu nebo službě prostřednictvím e-mailu konkrétní skupině lidí, kteří se o to zajímají.

Pokud se chcete zúčastnit našeho e-mailového marketingu (obvykle prostřednictvím newsletteru), obvykle se stačí zaregistrovat pomocí své e-mailové adresy. Chcete-li to provést, vyplňte online formulář a odešlete jej. Může se však také stát, že se vás zeptáme na titul a jméno, abychom vám mohli napsat i osobně.

Poté, co se zaregistrujete k odběru newsletteru na našem webu, obdržíte e-mail potvrzující přihlášení k odběru newsletteru. Tím je zajištěno, že vlastníte e-mailovou adresu a že se nikdo nepřihlásil s e-mailovou adresou někoho jiného. My nebo námi používaný oznamovací nástroj zaznamenává každou jednotlivou registraci. Je to nezbytné, abychom mohli prokázat i právně správný proces registrace. Zpravidla se ukládá čas registrace, čas potvrzení registrace a vaše IP adresa. Kromě toho se také zaprotokoluje, pokud provedete změny v uložených datech.

Pokud se stanete odběratelem našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek, potvrdíte e-mailem členství v e-mailovém seznamu. Kromě vaší IP adresy a e-mailové adresy lze uložit také váš titul, vaše jméno, vaši adresu a vaše telefonní číslo. Ovšem pouze v případě, že s tímto ukládáním dat souhlasíte. Takto označené údaje jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli účastnit nabízené služby. Poskytnutí těchto informací je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí bude mít za následek, že nebudete moci službu používat. Kromě toho mohou být na našich webových stránkách uloženy informace o vašem zařízení nebo vámi preferovaném obsahu. Další informace o tom, jak ukládáme data, když navštívíte webové stránky, naleznete v části Automatické ukládání dat. Vaše prohlášení o souhlasu zaznamenáváme, abychom mohli vždy prokázat, že je v souladu s našimi zákony.

Pokud odstraníte svou e-mailovou adresu z našeho e-mailového/newsletterového distribučního seznamu, můžeme na základě našich oprávněných zájmů uchovávat vaši adresu po dobu až tří let, abychom v té době mohli ještě prokázat váš souhlas. Tyto údaje můžeme zpracovávat pouze v případě, že se musíme bránit proti jakýmkoli nárokům.

Pokud však potvrdíte, že jste nám udělili souhlas s odběrem newsletteru, můžete kdykoli podat individuální žádost o smazání. Pokud trvale vznesete námitku proti souhlasu, vyhrazujeme si právo uložit vaši e-mailovou adresu na černou listinu. Dokud jste se dobrovolně přihlásili k odběru našeho newsletteru, vaši e-mailovou adresu si samozřejmě ponecháme.

Náš newsletter je zasílán na základě vašeho souhlasu (článek 6 (1) (a) GDPR). To znamená, že vám můžeme zasílat newsletter pouze v případě, že jste se k jeho odběru dříve aktivně zaregistrovali. V případě potřeby Vám můžeme zasílat i reklamní sdělení na základě § 7 odst. 3 UWG, pokud jste se stali naším zákazníkem a nevznesli námitky proti používání Vaší e-mailové adresy pro přímou reklamu.

 

 

 1. Bratingové platformy

  Naše produkty nebo služby můžete hodnotit na různých platformách hodnocení. Jsme účastníky některých z těchto platforem, abychom od vás mohli získat zpětnou vazbu a optimalizovat tak naši nabídku. Pokud nás hodnotíte prostřednictvím ratingové platformy, platí prohlášení o ochraně údajů a všeobecné podmínky příslušné ratingové služby. Velmi často se také musíte zaregistrovat, abyste mohli odeslat recenzi. Na naše webové stránky lze také integrovat hodnotící technologie (widgety). Použitím takto integrovaného nástroje jsou data rovněž předávána příslušnému poskytovateli, zpracovávána a ukládána.

Mnoho z těchto integrovaných programů funguje na podobném principu. Poté, co si u nás objednáte produkt nebo využijete službu, budete požádáni o zaslání recenze e-mailem nebo na webu. Obvykle budete přes odkaz přesměrováni na stránku s recenzemi, kde můžete recenzi rychle a snadno vytvořit. Některé systémy hodnocení také nabízejí rozhraní pro různé kanály sociálních médií, aby byla zpětná vazba přístupná několika lidem.

S vaším souhlasem předáváme informace o vás a službách, které jste používali, na příslušnou hodnotící platformu. Děláme to proto, abychom se ujistili, že jste skutečně využili některou z našich služeb. Jen tak můžete poskytnout skutečnou zpětnou vazbu. Přenášená data slouží pouze k identifikaci uživatele. Která data budou přesně uložena a zpracována závisí samozřejmě na použitých poskytovatelích. Osobní údaje, jako je IP adresa, e-mailová adresa nebo vaše jméno, jsou obvykle také zpřístupněny hodnotícím platformám. Informace o objednávce, jako je číslo objednávky zakoupené položky, budou také předány příslušné platformě poté, co odešlete svou recenzi. Pokud je vaše e-mailová adresa přenesena, děje se tak proto, aby vám hodnotící platforma mohla po zakoupení produktu poslat e-mail. Abychom také mohli začlenit vaši recenzi na naše webové stránky, poskytujeme poskytovatelům také informace, že jste na naše stránky vstoupili. Použitá hodnotící platforma je zodpovědná za shromážděné osobní údaje.

Více o délce zpracování údajů se dozvíte níže v příslušném prohlášení o ochraně údajů poskytovatele, pokud k tomu máme další informace. Obecně osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytování našich služeb a produktů. Osobní údaje, které jsou uvedeny v hodnocení, jsou obvykle anonymizovány zaměstnanci používané platformy a jsou tedy viditelné pouze pro administrátory společnosti. Shromážděné údaje jsou uloženy na serverech poskytovatelů a po ukončení objednávky jsou od většiny poskytovatelů smazány.

Pokud jste souhlasili s tím, že může být použita platforma hodnocení, právním základem pro odpovídající zpracování údajů je tento souhlas. Podle čl. 6 odst. 1 písm.

Ke zpracování smluvních nebo právních vztahů proto nabízíme kromě běžných bank/úvěrových institucí i další poskytovatele platebních služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). Prohlášení o ochraně dat jednotlivých poskytovatelů plateb (jako je PayPal, Klarna, Apple Pay) vám poskytují podrobný přehled o zpracování a ukládání dat. Kromě toho se můžete vždy obrátit na odpovědnou osobu, pokud máte jakékoli dotazy týkající se témat souvisejících s ochranou údajů.


 1. Zveřejnění údajů

  Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám výhradně servisním partnerům zapojeným do plnění smlouvy, jako je přepravní společnost pověřená dodáním a pověřená banka.
  V případě, že budou vaše osobní údaje předány třetím stranám, je rozsah přenesených údajů omezen na nezbytné minimum.
 2. a) Poskytovatel plateb

  Kromě bankovního převodu používáme platební systémy uvedené níže. Tyto online platební systémy vám mimo jiné umožňují provést bezpečný a hladký platební proces. Osobní údaje mohou být také zaslány příslušnému poskytovateli plateb, tam uloženy a zpracovány. Online platební systémy jsou poskytovatelé plateb, kteří vám umožňují zadat objednávku prostřednictvím online bankovnictví. Zpracování platby provádí poskytovatel plateb, kterého jste si vybrali. Následně obdržíme informaci o provedené platbě. Tuto metodu může použít každý uživatel, který má aktivní účet online bankovnictví s PIN a TAN. Sotva existují banky, které takové platební metody nenabízejí ani nepřijímají.

Které údaje budou přesně zpracovávány, závisí na příslušném poskytovateli plateb. V zásadě se však ukládají údaje jako jméno, adresa, bankovní spojení (číslo účtu, číslo kreditní karty, hesla, TAN atd.). To jsou údaje nezbytné k tomu, aby bylo možné transakci vůbec provést. Kromě toho mohou být uložena i jakákoli smluvní data a uživatelská data, například kdy navštívíte naše webové stránky, jaký obsah vás zajímá nebo na které podstránky klikáte. Většina poskytovatelů plateb také ukládá vaši IP adresu a informace o počítači, který používáte.

Údaje jsou obvykle ukládány a zpracovávány na serverech poskytovatelů plateb. Jako provozovatel webu tyto údaje nedostáváme. Jsme informováni pouze o tom, zda platba proběhla nebo ne. Za účelem kontroly identity a kreditu mohou poskytovatelé plateb předávat údaje příslušnému úřadu. Pro všechny platební transakce platí vždy obchodní zásady a zásady ochrany dat příslušného poskytovatele. Vždy se proto prosím podívejte na všeobecné obchodní podmínky a prohlášení o ochraně údajů poskytovatele platby. Máte také právo kdykoli například nechat data vymazat nebo opravit. Ohledně vašich práv (právo na odstoupení od smlouvy, právo na informace a právo být ovlivněn) kontaktujte příslušného poskytovatele služeb.

Pokud budeme mít k tomu další informace, budeme vás o délce zpracování údajů informovat níže. Obecně osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytování našich služeb a produktů. Pokud to vyžaduje zákon, například v případě účetnictví, lze tuto dobu uložení i překročit. Účetní doklady (faktury, smluvní dokumenty, výpisy z účtu apod.) ke smlouvě uchováváme po dobu 10 let (§ 147 AO) a další relevantní obchodní dokumenty po dobu 6 let (§ 247 HGB) od jejich vzniku.

Soubory cookie, které poskytovatelé plateb používají pro své funkce, můžete smazat, zakázat nebo spravovat ve svém prohlížeči. V závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte, to funguje různými způsoby. Upozorňujeme však, že proces platby pak již nemusí fungovat.

Informace o poskytovatelích speciálních plateb – pokud jsou k dispozici – naleznete v následujících sekcích:

Ochrana dat platební služby Klarna
Kromě klasických bank/úvěrových institucí nabízíme pro zpracování smluvních nebo právních vztahů také poskytovatele platebních služeb Klarna (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO).

Jakmile se rozhodnete pro platební službu Klarna a zaplatíte platební metodou Klarna, předáváte společnosti také osobní údaje. Technická data, jako je typ prohlížeče, operační systém, naše internetová adresa, datum a čas, nastavení jazyka, nastavení časového pásma a IP adresa, se od vás shromažďují na stránce pokladny Klarna a přenášejí se na servery Klarna a tam se ukládají. Tyto údaje se také uloží, pokud jste ještě nedokončili objednávku.

Když si objednáte produkt nebo službu, musíte do poskytnutých polí zadat informace o sobě. Tyto údaje zpracovává Klarna za účelem zpracování plateb. Následující osobní údaje (stejně jako obecné informace o produktech) může společnost Klarna uchovávat a zpracovávat za účelem kontroly kreditu a identity:

Kontaktní údaje: jméno, datum narození, rodné číslo, titul, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, státní příslušnost nebo plat. Platební údaje, jako jsou údaje o kreditní kartě nebo číslo vašeho bankovního účtu, informace o produktu, jako je sledovací číslo, typ položky a cena produktu

Kromě údajů uvedených výše může společnost Klarna shromažďovat také údaje o zboží nebo službách, které si zakoupíte nebo objednáte, a to buď sama, nebo prostřednictvím třetích stran (například prostřednictvím nás nebo prostřednictvím veřejných databází). Může to být například sledovací číslo nebo typ objednaného zboží, ale také informace o vaší bonitě, vašem příjmu nebo poskytnutí úvěru. Klarna může také sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli služeb, jako jsou poskytovatelé softwaru, poskytovatelé datových úložišť nebo my jako prodejce.

Klarna se snaží uchovávat vaše údaje pouze v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP). Údaje však mohou být přenášeny i mimo EU/EHP. Když k tomu dojde, Klarna zajistí, aby byla ochrana údajů v souladu s GDPR a třetí země podléhala rozhodnutí Evropské unie o přiměřenosti. Údaje jsou vždy uchovávány tak dlouho, dokud je Klarna potřebuje pro účely zpracování.

Zásady ochrany osobních údajů PayPal
Poskytovatelem služby je americká společnost PayPal Inc. Za evropský prostor odpovídá společnost PayPal Europe (S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg).

PayPal zpracovává vaše údaje mimo jiné také v USA. Rádi bychom upozornili, že podle Evropského soudního dvora v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro přenos dat do USA. To může být spojeno s různými riziky pro zákonnost a bezpečnost zpracování údajů.

Společnost PayPal používá jako základ pro zpracování údajů pro příjemce se sídlem ve třetích zemích (mimo Evropskou unii, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, tj. zejména v USA) nebo přenos dat tam. Standardní smluvní doložky (SCC) jsou šablony poskytované komisí EU a jejich účelem je zajistit, aby vaše údaje byly v souladu s evropskými standardy ochrany údajů, pokud jsou předávány do třetích zemí (např. USA) a tam jsou uloženy. Prostřednictvím těchto doložek se společnost PayPal zavazuje dodržovat evropské standardy ochrany údajů při zpracování vašich příslušných údajů, a to i v případě, že jsou údaje uloženy, zpracovávány a spravovány v USA. Tyto doložky vycházejí z prováděcího rozhodnutí Komise EU. Rozhodnutí a příslušné Standardní smluvní doložky naleznete mimo jiné zde: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Více informací o standardních smluvních doložkách a údajích, které jsou zpracovávány prostřednictvím PayPal, naleznete v prohlášení o ochraně údajů 

https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

Ochrana osobních údajů Amazon Pay
Nabízíme možnost zpracování platební transakce prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Pay (Amazon Payments Europe sca, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg). To odpovídá našemu oprávněnému zájmu nabízet efektivní a bezpečný způsob platby (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). V této souvislosti předáváme vaše údaje společnosti Amazon Payments, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (článek 6 (1) (b) GDPR).

Amazon Payments Europe si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu, aby se ujistila o vaší ochotě a schopnosti platit. To odpovídá oprávněnému zájmu Amazon Payments Europe (podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) a slouží k plnění smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Vaše údaje budou za tímto účelem předány úvěrovým agenturám a internetovým prodejcům. Kromě toho může Amazon Pay používat vaše údaje pro zájmově orientovanou reklamu a marketingové účely, pokud jste s tím souhlasili v nastavení svého účtu. https://www.amazon.de/adprefs. Na tento proces nemáme žádný vliv a obdržíme pouze výsledek, zda byla platba provedena nebo zamítnuta.

Další informace o možnostech námitek a odstranění s ohledem na Amazon Payments Europe naleznete na: 

https://pay.amazon.de/help/201212490


Ochrana osobních údajů služby Google Pay
užitek zákazníkům Google Zaplaťte za nákup od nás, Google obdrží mimo jiné údaje o datu a čase nákupu, výši transakce, umístění prodejce, popis zakoupených produktů poskytnutý prodejcem, jméno a adresa prodávajícího a jméno a adresa kupujícího zákazníka.

Google to drží ve svém Ochrana dat si také vyhrazuje právo předat shromážděné údaje poskytovatelům třetích stran a přidruženým společnostem. Společnosti, které nabízejí Google Pay jako platební možnost, proto musí dodržovat různé povinnosti týkající se ochrany dat.

Proti používání vašich údajů společností Google můžete kdykoli vznést námitku. Možnost opt-out se však nevztahuje na údaje, které obchodníci nezbytně potřebují ke zpracování platby prostřednictvím Google Pay. V případě potřeby se před použitím této platební metody podívejte na prohlášení o ochraně údajů služby Google Pay.

https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de


Soukromí Apple Pay
Aby uživatelé mohli používat Apple Pay, potřebují Apple ID. Můžete si jej vytvořit pomocí své e-mailové adresy a hesla. Poté můžete nastavit Apple Pay. K tomu musí zadat údaje o bankovní kartě. Apple říká, že neukládá čísla karet. Uchovává pouze anonymizované transakční údaje za účelem zlepšování svých služeb.

Banka bankovní karty, kterou uživatelé používají pro Apple Pay, však ukládá různé osobní údaje. Aby uživatelé mohli používat Apple Pay v souladu s ochranou dat, měli by dodržovat různé povinnosti vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

https://support.apple.com/de-de/HT203027

 

Zásady ochrany osobních údajů služby Shop Pay
Ke zpracování objednávek a plateb používají obchodníci službu Shopify Payments ke shromažďování osobních údajů od zákazníků, jako je jméno, adresa, číslo účtu, třídicí kód a číslo kreditní karty.

Tyto údaje předáte základnímu poskytovateli plateb Stripe. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a další TTDSG: nový zákon o ochraně údajů | eRecht24 (e-recht24.de) předepisují k tomu různé povinnosti ochrany údajů. Pro více informací klikněte na níže uvedený odkaz:

https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz


Ochrana dat kreditních karet (American Express, Visa, Mastercard)

Objednávka kreditní kartou je chráněna zejména SSL šifrováním dat. Pokud dojde ke zneužití kreditní karty, většina bank buď přebírá veškeré náklady vyplývající ze zneužití, nebo omezí odpovědnost svých zákazníků na maximálně 50,00 EUR???. Další informace o předpisech o ochraně údajů naleznete na webových stránkách příslušného poskytovatele kreditních karet.

https://www.americanexpress.com/de/legal/datenschutzrichtlinien.html

https://www.visa.de/promotions/geldzurueck/datenschutz.html

https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html

 

 1. b) přepravní společnost

  Spolupracujeme s různými přepravními společnostmi. Pro bezpečné a bezproblémové vyřízení Vaší objednávky. K tomu musíme předat všechny potřebné osobní údaje příslušné logistické společnosti. Jak budou tyto údaje dále zpracovávány, závisí samozřejmě na příslušné přepravní službě. Ale v zásadě se ukládají pouze údaje jako jméno a adresa.

V závislosti na velikosti mohou být jako poskytovatelé služeb povoláni speditéři. Platí pro to stejné předpisy o ochraně dat jako pro naše běžné logistické společnosti.

Zavazujeme se, že budeme nakládat důvěrně s jakýmikoli informacemi, které nám byly poskytnuty nebo jinak zpřístupněny, ať už v písemné, ústní, vizuální, konkrétní, elektronické nebo jiné formě, aniž bychom jako takové byli označeni.

Všechna data jsou chráněna před kontrolou třetí strany, pokud se nejedná o přidružené společnosti a přidružené společnosti ve smyslu § 15 AktG. Nepatří sem takové informace, které v době zpřístupnění již měl v držení, byly jím samostatně vyvinuty, byly jí zpřístupněny třetí osobou bez porušení povinnosti mlčenlivosti nebo jsou již veřejně známé.

Příslušné přepravní společnosti předáváme pouze nezbytně nutné údaje a osobní údaje, které od vás obdržíme, zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytování našich služeb a produktů. Pokud to vyžaduje zákon, jako například v případě účetnictví, lze tuto dobu uložení také překročit. Účetní doklady (faktury, smluvní dokumenty, výpisy z účtu apod.) ke smlouvě uchováváme po dobu 10 let (§ 147 AO) a další relevantní obchodní dokumenty po dobu 6 let (§ 247 HGB) od jejich vzniku.

Přepravní společnosti vystupují ve smlouvách o přepravě zboží poštovní a balíkovou dopravou jako hlavní dopravce vlastním jménem. Údaje jsou obvykle ukládány a zpracovávány na serverech přepravní společnosti. My jako klient o tom nedostáváme žádné informace. Budeme informováni pouze v případě problému s doručením. Při kontrole identity se může stát, že přepravci přepošlou data příslušnému úřadu.

Pro všechny procesy vždy platí obchodní zásady a zásady ochrany dat příslušné přepravní společnosti. Vždy se proto prosím podívejte na všeobecné obchodní podmínky a prohlášení o ochraně údajů poskytovatele platby.

Informace o speciálních logistických společnostech – pokud jsou k dispozici – naleznete v následujících sekcích:

Ochrana dat skupiny Deutsche Post DHL
Deutsche Post DHL Group přijímá veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou a zneužitím. Vaše data jsou uložena v zabezpečeném operačním prostředí, které není přístupné veřejnosti.

V určitých případech budou vaše osobní údaje během přenosu šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že komunikace mezi vaším počítačem a servery DHL probíhá pomocí uznávané metody šifrování, pokud váš prohlížeč podporuje SSL.

Pokud máte další dotazy týkající se zpracování osobních údajů, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů. Tým pro ochranu údajů je vám k dispozici také v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.

Deutsche Post AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
53250 Bonn
Německo

https://www.dpdhl.com/de/datenschutz.html

Ochrana dat DPD
DPD Deutschland GmbH, se sídlem Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg,
Německo, dále jen DPD, chce svým prohlášením o ochraně údajů nabídnout co největší míru transparentnosti a informovanosti o zpracování osobních údajů ve společnosti DPD. DPD je spolu s dalšími společnostmi součástí DPD Group, dceřiné společnosti francouzské La Poste, dále jen DPD Group.

Jako poskytovatel poštovních služeb je primárním úkolem DPD doručovat zásilky bezpečně a spolehlivě zamýšlenému příjemci jménem odesílatele při dodržení všech zákonných požadavků a nezbytné ochrany důvěrnosti, dostupnosti a integrity při nakládání s daty svěřenými DPD pomocí nejmodernější technologie, které je třeba dodržovat

Jako společnost podle soukromého práva podléhá DPD ustanovením o ochraně údajů obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a federálního zákona o ochraně údajů (BDSG-neu) a také poštovního zákona (PostG).

Z těchto důvodů DPD obvykle zpracovává vaše údaje na základě článku 6 (1a - souhlas), 6 (1b - smluvní vztahy), 6 (1c - zákonné požadavky), 6 (1e - veřejný zájem) a 6 (1f - oprávněný úrok) DSGVO, §26 BDSG-nový (údaje o zaměstnancích) a §39, §41, §41a-§41c PostG (údaje o zásilce, fakturaci a inventuře).

https://www.dpd.com/de/de/datenschutz/

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám k jiným účelům, než jsou výše uvedené. Vaše osobní údaje dále předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • Udělili jste svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.
 • převod podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.
 • v případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm.
 • to je právně přípustné a požadované podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR pro zpracování smluvních vztahů s vámi.


 1. Bezpečnost dat

  Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli jak technická, tak organizační opatření. Kde je to možné, osobní údaje šifrujeme nebo pseudonymizujeme. Tímto způsobem co nejvíce ztěžujeme třetím stranám vyvozování osobních údajů z našich údajů.

Článek 25 GDPR zde hovoří o „ochraně dat prostřednictvím technologického návrhu a prostřednictvím výchozího nastavení příznivého pro ochranu dat“ a znamená, že vždy myslíme na zabezpečení a odpovídající zabezpečení jak u softwaru (např. formuláře), tak hardwaru (např. přístupu do serverovny). opatření. V případě potřeby se níže budeme věnovat konkrétním opatřením.

V rámci návštěvy webu používáme oblíbenou metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Pravidlem je šifrování bitů 256. Pokud váš prohlížeč nepodporuje šifrování 256-bit, místo toho použijeme technologii 128-bit v3. Zda je jedna stránka našeho webu zašifrována, je zobrazena zavřeným znázorněním ikony klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku prohlížeče.

Používáme zbytek vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření pro ochranu dat proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

 1. Cookies

  Na našem webu používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které automaticky vytváří váš prohlížeč a které se ukládají na vaše koncové zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.), když navštívíte naše webové stránky. Soubory cookie nepoškozují vaše koncové zařízení a neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware.

V cookies se ukládají informace, které vznikají v souvislosti s konkrétním používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že jsme okamžitě informováni o vaší totožnosti. Používání cookies slouží k tomu, abychom vám zpříjemnili používání naší nabídky. K rozpoznání, že jste již navštívili jednotlivé stránky na našem webu, používáme takzvané session cookies. Ty se po opuštění našich stránek automaticky smažou.

Kromě toho se pro optimalizaci uživatelské přívětivosti používají také dočasné soubory cookie, které se ukládají na vašem koncovém zařízení po určitou, stanovenou dobu. Pokud znovu navštívíte naše stránky, systém rozpozná, že jste nás již navštívili a jaké vstupy a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu.

Dále používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k vyhodnocování optimalizace naší nabídky pro vás (viz část 7). Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat, že jste u nás již byli, a po uplynutí definované doby se automaticky vymažou.

Údaje zpracovávané soubory cookie jsou nutné pro uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F GDPR.

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby ve vašem počítači nebyl uložen žádný cookie, nebo se před vytvořením nového souboru cookie objeví nápověda. Úplné vypnutí souborů cookie však může znamenat, že nemůžete používat všechny funkce našich webových stránek.

V případě potřeby také získáme váš souhlas, například pokud dobrovolně poskytnete více údajů, než je nezbytně nutné, nebo pokud vám bude dovoleno zasílat reklamu. Platí tedy čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas).

Máme také oprávněný zájem vědět, s kým jednáme, abychom se mohli v určitých případech spojit. Kromě toho potřebujeme vědět, kdo naše služby využívá a zda jsou využívány v souladu s našimi podmínkami použití, takže čl. 6 odst. 1 písm. 


 1. Odkazy na stránky třetích stran

  Odkazy zveřejněné na našich webových stránkách jsou námi zkoumány a sestavovány s největší možnou péčí. Nemáme však žádný vliv na současnou a budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek.

  Nejsme zodpovědní za obsah propojených stránek a výslovně nepřijímáme obsah těchto stránek za svůj. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a za škodu způsobenou použitím nebo nevyužitím informací odpovídá výhradně poskytovatel webové stránky, na kterou je odkazováno.

  Odpovědnost těch, kteří pouze odkazují na publikaci prostřednictvím odkazu, je vyloučena. Za reference třetích stran zodpovídáme pouze tehdy, pokud o nich víme pozitivně, tedy i o jakémkoli nezákonném nebo kriminálním obsahu, a pokud je pro nás technicky možné a rozumné zabránit jejich použití.
 2. Nástroje pro analýzu a sledování

  Níže uvedená a námi používaná sledovací opatření se provádějí na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm.
  Použitými sledovacími opatřeními chceme zajistit, aby naše webové stránky byly navrženy v souladu s požadavky a byly neustále optimalizovány.
  Na druhou stranu používáme sledovací opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a vyhodnocování za vás, abychom mohli optimalizovat naši nabídku.
  Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného nařízení.

  Příslušné účely zpracování dat a kategorie dat lze nalézt v odpovídajících sledovacích nástrojích.
 3. a) Google Analytics

  Používáme Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/)(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované profily použití a používají se soubory cookie (viz část 5). Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky, jako např
 • Typ prohlížeče / verze
 • použitý operační systém,
 • URL odkazujícího (dříve navštívená stránka),
 • Název hostitele přístupového počítače (adresa IP),
 • Doba požadavku serveru

jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Informace se používají k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a designu těchto webových stránek podle potřeb.

Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje naším jménem. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností sloučena s jinými údaji Google. IP adresy jsou anonymizovány, takže přiřazení není možné (maskování IP).

Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče, rádi bychom však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativně k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče na mobilních zařízeních, můžete také zabránit shromažďování údajů službou Google Analytics kliknutím na výše uvedený odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů v budoucnosti zabránil v návštěvě našich webových stránek. Opt-out cookie je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naši webovou stránku a je uložen ve vašem zařízení. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení.

Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics najdete pod následujícím odkazem v nápovědě Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 1. b) Sledování konverzí Google Adwords

  Sledování konverzí Google používáme také ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a jejich vyhodnocování za účelem optimalizace našich webových stránek.
  Pokud jste se na náš web dostali prostřednictvím reklamy Google, Google Adwords nastaví soubor cookie (viz část 5).

Tyto cookies ztratí platnost po 30 dnech a nepoužívají se pro osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka Adwords a soubor cookie ještě nevypršel, Google a zákazník mohou uznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník služby AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Adwords. Informace shromážděné pomocí převáděcího souboru cookie se používají ke generování statistik převodu pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci AdWords slyší celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku značky sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly.

Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu zapotřebí - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se sledování konverzí naleznete na adrese: 
https://services.google.com/sitestats/de.html

Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také odmítnout nastavení cookie, které je k tomu zapotřebí - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení cookies. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Informace o ochraně údajů společnosti Google o sledování konverzí najdete pod následujícím odkazem: https://services.google.com/sitestats/de.html

 1. Pluginy sociálních médií

  Na našich webových stránkách používáme sociální pluginy ze sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+) na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR, abychom naši společnost lépe poznali. Základní reklamní účel je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou dat mají zaručit jejich příslušní poskytovatelé. Tyto pluginy integrujeme pomocí tzv. metody dvou kliknutí, abychom co nejlépe chránili návštěvníky našeho webu.

 

 

 1. a) Facebook

  Na našich webových stránkách se používají pluginy sociálních médií od Facebooku, aby bylo jejich používání osobnější. K tomu slouží tlačítko "LIKE" nebo "SHARE". Toto je nabídka od Facebooku.

Pokud vstoupíte na stránku na našem webu, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen přímo z Facebooku do vašeho prohlížeče, který jej integruje do webové stránky.

Integrací pluginu obdrží Facebook informaci, že váš prohlížeč vstoupil na příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte účet na Facebooku nebo nejste aktuálně přihlášeni k Facebooku. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí přímo z vašeho prohlížeče na server Facebooku v USA a tam se ukládají.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přímo přiřadit vaši návštěvu našeho webu vašemu účtu na Facebooku. Pokud interagujete s pluginy, například stisknutím tlačítka „LIKE“ nebo „SHARE“, příslušné informace se také přenesou přímo na server Facebooku a tam se uloží. Informace jsou zveřejněny také na Facebooku, aby je mohl vidět každý.

Facebook může tyto informace použít za účelem reklamy, průzkumu trhu a designu facebookových stránek podle potřeb. Za tímto účelem Facebook vytváří profily využití, zájmů a vztahů, např. B. vyhodnotit vaše používání našich webových stránek s ohledem na reklamy, které se vám zobrazují na Facebooku, informovat ostatní uživatele Facebooku o vašich aktivitách na našich webových stránkách a poskytovat další služby související s používáním Facebooku.

Pokud si nepřejete, aby Facebook údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přiřazoval k vašemu účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku odhlásit.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů, zejména v pokynech k údajům na Facebooku, které můžete zobrazit pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/about/privacy/

 1. b) Twitter

  Pluginy sítě krátkých zpráv Twitter Inc. (Twitter) jsou integrovány na našich webových stránkách. Pluginy Twitteru (tlačítko tweetu) poznáte podle loga Twitteru na našem webu. Přehled tweetových tlačítek naleznete pod tímto odkazem na Twitteru: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Pokud vstoupíte na stránku na našem webu, která obsahuje takový plugin, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Twitter. Twitter obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na Twitter „tlačítko tweetu“, když jste přihlášeni ke svému Twitter účtu, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Twitteru. To umožňuje Twitteru spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o tom, jak je Twitter používá.

Pokud nechcete, aby vám Twitter mohl přiřadit návštěvu na našich webových stránkách, odhlaste se ze svého uživatelského účtu Twitter.

Více informací o tom najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na Twitteru, které si můžete prohlédnout zde: https://twitter.com/de/privacy

 

 1. c) Tlačítko Google „+1“

  Naše webové stránky používají tlačítko „+1“ ze sociální sítě Google, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Tlačítko je označeno „+1“.

  Tlačítko „+1“ je zkratkou pro „to je docela cool“ nebo „podívejte se na to“. Tlačítko se nepoužívá ke sledování vašich návštěv na webu.

  Pokud webová stránka na našem webu obsahuje tlačítko „+1“, váš internetový prohlížeč načte a zobrazí toto tlačítko ze serveru Google. Web, který jste navštívili na našem webu, se automaticky sdělí serveru Google. Když se zobrazí tlačítko +1, Google nezaznamená trvale vaši historii prohlížeče, ale pouze po dobu až dvou týdnů.

  Google ukládá tato data o vaší návštěvě po tuto dobu pro účely údržby systému a řešení potíží. Tato data však nejsou strukturována podle jednotlivých profilů, uživatelských jmen nebo adres URL. Tyto informace také nejsou k dispozici vydavatelům webových stránek nebo inzerentům. Tyto informace se používají pouze k údržbě a odstraňování problémů v interních systémech společnosti Google. Vaše návštěva stránky s tlačítkem +1 nebude společností Google hodnocena jiným způsobem.

  Další hodnocení vaší návštěvy webových stránek našeho webu pomocí tlačítka „+1“ neprobíhá.

  Samotné přiřazení +1 je veřejný proces, tj. Kdokoli, kdo provádí vyhledávání Google nebo přistupuje k obsahu na webu, kterému dáváte +1, může potenciálně vidět, že jste příslušnému obsahu dali +1. Dávejte +1 pouze tehdy, pokud jste si naprosto jisti, že chcete toto doporučení sdílet s celým světem.

  Kliknutí na toto tlačítko +1 slouží jako doporučení ostatním uživatelům ve výsledcích vyhledávání Google. Můžete veřejně prohlásit, že se vám náš web líbí, že náš web schvalujete nebo že náš web můžete doporučit. Pokud jste se zaregistrovali na Google+ a jste přihlášeni, tlačítko +1 se po kliknutí změní na modré. +1 je navíc přidáno na kartu +1 ve vašem profilu Google. Na této kartě můžete spravovat své +1 a rozhodnout se, zda chcete kartu +1 zveřejnit.

  Aby vaše doporučení +1 bylo uloženo a aby bylo veřejně přístupné, shromažďuje Google prostřednictvím vašeho profilu informace o vámi doporučené adrese URL, vaší IP adrese a další informace související s prohlížečem. Pokud své +1 stáhnete, budou tyto informace smazány. Všechna vaše doporučení +1 jsou uvedena na kartě +1 ve vašem profilu.

  Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů od společnosti Google naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/lze načíst. Další informace od společnosti Google o tlačítku Google +1 najdete pod odkazem 


  d) Sociální pluginy Facebooku

  Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO) využíváme sociální pluginy („pluginy“) sociálních sítí. síť facebook.com, kterou provozuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Pluginy mohou zobrazovat prvky interakce nebo obsah (např. videa, grafiku nebo textové příspěvky) a lze je rozpoznat podle jednoho z log Facebooku. Facebook je certifikován podle dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku souladu s evropským právem na ochranu dat. Pokud uživatel vyvolá funkci této online nabídky, která obsahuje takový plugin, naváže jeho zařízení přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen přímo z Facebooku do zařízení uživatele, které jej integruje do online nabídky. Ze zpracovávaných dat lze vytvářet uživatelské profily. Nemáme tedy žádný vliv na množství dat, která Facebook pomocí tohoto pluginu shromažďuje. Integrací pluginu obdrží Facebook informaci, že uživatel vstoupil na odpovídající stránku online nabídky.

  Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu jeho účtu na Facebooku. Pokud uživatelé interagují s pluginy, například stisknutím tlačítka To se mi líbí nebo přidáním komentáře, 5 se příslušné informace přenesou přímo z vašeho zařízení na Facebook a tam se uloží.

  Pokud uživatel není členem Facebooku, stále existuje možnost, že Facebook zjistí jeho IP adresu a uloží ji. Podle Facebooku je ale v Německu uložena pouze anonymizovaná IP adresa.

  Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i související práva a možnosti nastavení k ochraně soukromí uživatelů lze nalézt v informacích o ochraně údajů Facebooku.

  Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby o něm Facebook prostřednictvím této online nabídky shromažďoval údaje a propojoval je s jeho členskými údaji uloženými na Facebooku, musí se před použitím naší online nabídky odhlásit z Facebooku a smazat své cookies. Další nastavení a námitky proti použití údajů pro reklamní účely jsou možné v rámci nastavení facebookového profilu nebo prostřednictvím stránky USA či EU. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. platí pro všechna zařízení (stolní i mobilní).


  e) Facebook, Custom Audiences a Facebook Marketing Services

  Vzhledem k našim oprávněným zájmům na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky a pro tyto účely takzvaný „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , CA 94025, USA, nebo pokud máte sídlo v EU, používá se Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

  Facebook je certifikován podle Dohody o štítu na ochranu soukromí, a proto nabízí záruku, že bude v souladu s evropským zákonem o ochraně údajů.

  Pomocí pixelu Facebook je Facebook na jedné straně schopen určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. „Facebook reklamy“). V souladu s tím používáme Facebook pixel k zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří také projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité vlastnosti (např. Zájmy v určitých tématech nebo produktech, které jsou založeny na navštívených webových stránkách) ), které přenášíme na Facebook (tzv. „vlastní publikum“).

  Pomocí pixelu Facebooku bychom také chtěli zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly otravné. S pomocí Facebook pixelu můžeme také pochopit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že uvidíme, zda byli uživatelé přesměrováni na náš web po kliknutí na reklamu na Facebooku (takzvaná „konverze“).

  Facebook pixel je přímo integrován Facebookem při návštěvě našich webových stránek a může do vašeho zařízení uložit takzvaný soubor cookie. Pokud se poté přihlásíte na Facebook nebo navštívíte Facebook, když jste přihlášeni, návštěva naší online nabídky bude zaznamenána ve vašem profilu.
  Shromážděné údaje o vás jsou pro nás anonymní, takže nám to neumožňuje vyvodit žádné závěry o identitě uživatele. Data jsou však ukládána a zpracovávána společností Facebook, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a mohla být použita společností Facebook i pro vlastní účely průzkumu trhu a reklamy.

  Pokud bychom měli přenášet data na Facebook pro účely porovnání, budou lokálně zašifrována v prohlížeči a teprve poté odeslána na Facebook prostřednictvím zabezpečeného připojení https. Děje se tak výhradně za účelem srovnání s daty, která jsou podobně šifrována Facebookem. 
  Dále při používání pixelu Facebooku používáme doplňkovou funkci „rozšířené srovnání“. Data pro tvorbu cílových skupin („Vlastní publika“ nebo „Podobná publika“) jsou šifrována a přenášena na Facebook. Více informací.

  Používáme také postup „Custom Audiences from File“ sociální sítě Facebook, Inc. V tomto případě jsou e-mailové adresy příjemců newsletteru nahrány na Facebook.
  Proces nahrávání je šifrovaný. Nahrání slouží výhradně k určení příjemců našich reklam na Facebooku.

  Chceme zajistit, aby se reklamy zobrazovaly pouze uživatelům, kteří mají zájem o naše informace a služby. Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci pokynů společnosti Facebook pro používání údajů.

  Můžete vznést námitku proti shromažďování pomocí Facebook pixelu a používání vašich dat k zobrazování reklam na Facebooku. Chcete-li nastavit, jaké typy reklam se vám na Facebooku zobrazují, můžete vyvolat stránku nastavenou Facebookem a zobrazit informace v nastavení jsou v souladu s reklamou založenou na použití. Nastavení jsou nezávislá na platformě (počítač nebo mobil).

  Můžete také vznést námitku proti používání souborů cookie, které se používají k měření dosahu a pro reklamní účely, prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy pro síťovou reklamu a také webové stránky v USA nebo evropské webové stránce. 6 13. zpravodaj.


  Právo na odvolání

  Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. vaše konkrétní situace nebo námitka směřuje proti přímé poště. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, které provedeme, aniž bychom specifikovali konkrétní situaci.

Pokud si chcete uplatnit své právo na zrušení nebo námitku, zašlete e-mail na adresu: Support@Sport-Knight.de.

17. Aktuálnost a změny v tomto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů je v současné době platné a má stav z října 2022.

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo kvůli změněným právním nebo oficiálním požadavkům může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně údajů lze kdykoli vyvolat a vytisknout na našem webu pod následujícím odkazem:

https://www.sport-knight.de/policies/privacy-policy